Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Zebranie sprawozdawczo–wyborcze ZEiRP RP Koła w Krasnymstawie

W dniu 12 stycznia 2023 r. o godz. 13.00 na świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krasnymstawie.

Uroczystego otwarcia, powitania zaproszonych gości, członków i sympatyków Koła ZEiRP RP  dokonał Prezes kol. Henryk Knap. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych koleżanek i kolegów oraz członków rodzin którzy odeszli w roku sprawozdawczym.

W zebraniu uczestniczyło 49 zrzeszonych i niezrzeszonych emerytów
i rencistów pożarnictwa oraz zaproszeni goście w osobach:

1. Ksiądz Jarosław Wójcik – Kapelan Strażaków i Policjantów,

2. Kol. Stanisław Marek – Prezes  ZW ZEiRP RP w Lublinie,

3. st. bryg. Dariusz Pylak – Komendant Powiatowy PSP,

4.bryg. Paweł Belniak – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP,

5. st. kpt. Kamil Bereza – Dowódca JRG KP PSP

6. Druh Zbigniew Ostrowski – V-ce Prezes  ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie.

Na przewodniczącego zebrania wybrano Kol. Piotra Bojarczuka, a obowiązki protokolanta pełnił Kol. Marek Dziedzic.

Miłym akcentem rozpoczęcia spotkania było wręczenie Odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla kolegów:

– Piotr Bojarczuk,

– Mirosław Knieć,

oraz listów gratulacyjnych dla n/w

– Kol. Stanisław Sawa – 95 lat,

– Kol. Bolesław Tajer – 85 lat

– Kol. Wiesław Oleśniewicz – 85 lat

– Kol. Józef Zasadny – 75 lat,

– Kol. Bohdan Weremko – 65 lat,

– Kol. Zbigniew Bojarczuk – 60 lat.

– Kol. Roman Tracichleb – 60 lat,

Następnie Prezes wraz z Viceprezesem Koła złożyli podziękowania Paniom z Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie – Katarzyna Smalira, Magdalena Kozorys i Ewa Sławacka, za stałą pomoc w funkcjonowaniu związku.

Równie serdeczne podziękowania za duże zaangażowanie oraz prowadzenie spraw finansowych koła złożono na ręce Kol. Stanisława Mazurka.

Przewodniczący zebrania przedstawił porządek zebrania, który został zaakceptowany bez poprawek.

Sprawozdanie za rok 2022 z działalności Kola przedstawił Prezes, zaś sprawozdanie finansowe skarbnik Kol. Stanisław Mazurek. Sprawozdania w formie prezentacji zostały wyświetlane na ekranie i szczegółowo omówione.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedłożył jej przewodniczący Kol. Leszek Waręcki, wnioskując jednocześnie o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła.

W roku 2022 Zarząd i członkowie Koła zorganizowali i uczestniczyli w następujących imprezach:

1. „Dzień Strażaka” – msza 4 maja , akademia i spotkanie integracyjne 19 maja.

2. „Dzień Kobiet” – 8 marca.

3. Trzydniowy Rajd rowerowy po Roztoczu.

4. Zawody strzeleckie na strzelnicy w Borowicy 4 czerwca z udziałem drużyn KP PSP w Krasnymstawie, kół ZEiRP z Chełma, Janowa Lubelskiego, Zamościa, Świdnika, Włodawy oraz Krasnegostawu.

5. Spływ kajakowy przełomem rzeki Wieprz – dł. trasy 14 km.

6. Zawody wędkarskie – 2 października na stawie w Koloni Olchowiec.

9. Wyjście na cmentarz na groby strażaków w dniu 1 listopada.

Następnie przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami.

W głosowaniu udzielono jednogłośnie absolutorium dla Zarządu Koła.

Przeprowadzono wybory do władz Koła. Skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – Knap Henryk,

V-ce Prezes – Bojarczuk Piotr,

Sekretarz – Dziedzic Marek,

Skarbnik – Mazurek Stanisław,

Członkowie – Knieć Mirosław i  Smalira Józef.

 Komisja Rewizyjna :

 Przewodniczący – Waręcki Leszek,

Sekretarz – Kister Krzysztof,

Członek –  Brzyszko Stanisław.

Delegatami na Zjazd Wojewódzki w Lublinie zostali wybrani : Kol. Bojarczuk Piotr, Mazurek Stanisław oraz Dziedzic Marek.

W wolnych wnioskach Prezes Koła podziękował wszystkim obecnym, za pracę, pomoc, zaangażowanie i udział w organizowanych imprezach i innych spotkaniach.

W dyskusji głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie st. bryg. Dariusz Pylak, który w swym wystąpieniu podziękował Zarządowi Koła za aktywność i zaangażowanie w pracach na rzecz środowiska pożarniczego i za dobrą współpracę z Komendą Powiatową PSP.  

Prezes  ZW ZEiRP RP w Lublinie Kol. Stanisław Marek, podziękował za zaproszenie, w skrócie omówił pracę Zarządu Wojewódzkiego w 2022 roku i przedstawił propozycję planu pracy ZW na 2023 rok, przedstawił również wykorzystanie funduszu socjalnego oraz propozycję wyjazdów integracyjnych dla członków Związku.

Ksiądz Jarosław Wójcik podziękował za zaproszenie , omówił wszystkie spotkania oraz pielgrzymki organizowane wspólnie z KP PSP , Zarządem OP ZOSP oraz kołem ZEiRP. W swoim wystąpieniu zachęcał do udziału w Pielgrzymce Strażaków do Lichenia w miesiącu czerwcu.

Na zakończenie zebrania uczestnicy zrobili wspólne pamiątkowe zdjęcie, a wszyscy przemieścili się na uroczysty obiad do OSP Latyczów.

Opracowanie: H. Knap.

Foto : B. Tajer.