Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Zarząd Główny Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP

Zebranie sprawozdawcze ZEiRP RP
Koła w Radzyniu Podlaskim

Walne zebranie sprawozdawcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Radzyniu Podlaskim ze względu ma sytuację COVID-19 w Polsce zostało zorganizowane w dniu 3 lipca 2022 roku. Zebranie otworzył
Prezes Zarządu Koła Mieczysław Kwasowiec, który powitał prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie kol. Stanisława Marka, byłego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim bryg. Witolda Grajcara oraz wszystkich zebranych.  Zebrani uczcili minutą ciszy zmarłych kolegów. Następnie wybrano przewodniczącego i protokolanta zebrania. Jednogłośnie wybrano na przewodniczącego zebrania kol. Mieczysława Kwasowca, natomiast protokolantem został kol. Andrzej Gątarczyk. Przewodniczący zapoznał z proponowanym porządkiem zebrania, który przyjęto bez poprawek. Miłym akcentem zebrania było wręczenie listów z okazji wysługi lat od Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie i Prezesa ZW ZEiRP RP w Lublinie  tj. dla 75-latka Krzysztofa Jastrzębskiego, 60-latków kol. Krzysztofa Domańskiego oraz kol.  Bożeny Książek (odznaka została wręczona na wyjazdowym posiedzeniu ZW ZRiRP RP w Poroninie w dniach 24-27.04.2022 r).
Następnie kol. Leszek Niewęgłowski złożył wniosek o wstąpienia w szeregi radzyńskiego koła – został przyjęty jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności Kola za rok 2021  przedstawił Prezes, sprawozdanie finansowe przedstawił w imieniu skarbnika Prezes Zarządu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący Tadeusz Marczuk, wnioskując jednocześnie o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Następnie przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami oraz udzielono absolutorium dla Zarządu Koła. W trakcie dyskusji omówiono i przyjęto plan pracy oraz plan finansowy na 2022 rok. W dyskusji głos zabrał prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie kol. Stanisław Marek, który w swym wystąpieniu podziękował członkom Koła w Radzyniu Podlaskim za aktywność i zaangażowanie w pracach koła, przedstawił plan pracy ZW ZEiRP RP w Lublinie w 2022 roku oraz zapisy nowego regulaminu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów pożarnictwa. Były Komendant Powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim bryg. Witold Grajcar, podziękował za zaproszenie oraz życzył członkom Koła dużo zdrowia i wytrwałości w pracach na rzecz środowiska pożarniczego. Na zakończenie kol. Prezes poinformował, że przed zebraniem delegacja Zarządu udała się do chorego naszego członka kol. Mariana Saka wręczając mu list gratulacyjny z okazji wysługi 85-lat oraz ryngraf z życzeniami od naszego koła.  Po zakończeniu zebraniu zebrania, uczestnicy udali się na uroczysty obiad oraz wspomnienia z okresu służby.

Opracowali: Marian Protaś, Mieczysław Kwasowiec

Zdjęcia wykonał: Mieczysław Kwasowiec

W załączeniu zdjęcia z zebrania.